Deklaracja dostępności


Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim http://pzd.ostrow.zarzaddrog.pl/.

Data publikacji strony internetowej:  2017-08-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:
Część plików zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo.

WYŁĄCZENIA:

 1. Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych;
 2. Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 3. Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 4. Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Administratorzy starają się ograniczyć do minimum skany dokumentów oraz treści graficznych w publikowanych dokumentach. Będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz TAB przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Beata Duczmal. Kontakt: inwestycje@pzd-ostrow.pl, tel. 62 735 51 66 wew. 3. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim jest Beata Duczmal, inwestycje@pzd-ostrow.pl, tel. 62 735 51 66 wew. 3.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się w budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych, bez schodów zewnętrznych. Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od strony ulicy Staszica oraz od strony podwórza. Przy obu wejściach zamontowany jest videobramofon. Dla gości przeznaczone jest wejście główne – w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania biura Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim będą zamknięte dla interesantów. Urzędnicy będą jednak pracowali, by załatwiać (w miarę możliwości) sprawy mieszkańców drogą telefoniczną i elektroniczną. Wszelkie dokumenty i wnioski można również złożyć w siedzibie PZD wrzucając kopertę do skrzynki na listy umieszczonej przy wejściu od strony podwórza. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.
  tel. 62 735 51 66
  fax 62 735 51 65
  e-mail: biuro@pzd-ostrow.pl
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest naprzeciwko wejścia głównego do budynku PZD.
 4. Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie na parterze budynku, schody na I kondygnację służą wyłącznie dla pracowników. W szczególnych przypadkach preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Istnieje też możliwość spotkania przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg z osobą z ograniczeniami w zakresie poruszania się poza siedzibą – w miejscu dostępnym architektonicznie dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych

Dodatkowe informacje

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wyznaczony został Koordynator ds. dostępności.